نام درس:
نوع درس:
جنسیت:
   

کد درسگروهنام درسجنیستروز / ساعت تشکیلتاریخ امتحانساعت امتحان
16252009یکریاضی ۱مختلط
  شنبــــــه   08:00 الی 09:30
  شنبــــــه   09:45 الی 11:15
  شنبــــــه   11:30 الی 13:00
31/05/139611:00
13812002یکریاضی ۲مختلط
  دوشنـــبه   08:00 الی 09:30
  دوشنـــبه   09:45 الی 11:15
  دوشنـــبه   11:30 الی 13:00
31/05/139615:00
16512102یکمبانی آنالیزریاضیمختلط
  چهارشنبه   14:00 الی 15:30
  چهارشنبه   15:45 الی 17:15
  چهارشنبه   17:30 الی 19:00
29/05/139615:00
31920510یکمعادلات دیفرانسیلمختلط
  شنبــــــه   08:00 الی 10:30
  شنبــــــه   09:45 الی 11:15
  شنبــــــه   11:30 الی 13:00
01/06/139615:00
14522001یکاستاتیکمختلط
  چهارشنبه   08:00 الی 09:30
  چهارشنبه   09:45 الی 11:15
  یکشنـــبه   11:30 الی 13:00
01/06/139611:00
32220011یکریاضی عمومی ۱مختلط
  دوشنـــبه   08:00 الی 09:30
  دوشنـــبه   09:45 الی 11:15
  دوشنـــبه   11:30 الی 13:00
  دوشنـــبه   14:00 الی 15:30
29/05/139609:00
31920212یکریاضی عمومی ۲مختلط
  یکشنـــبه   08:00 الی 09:30
  یکشنـــبه   09:45 الی 11:15
  یکشنـــبه   11:30 الی 13:00
  یکشنـــبه   14:00 الی 15:45
29/05/139615:00
31920313یکریاضی عمومی ۳مختلط
  سه شنبه   08:00 الی 09:30
  سه شنبه   09:45 الی 11:15
  سه شنبه   11:30 الی 12:15
  چهارشنبه   08:00 الی 09:30
  چهارشنبه   09:45 الی 11:15
30/05/139609:00
16512104یکمبانی احتمالمختلط
  سه شنبه   08:00 الی 09:30
  سه شنبه   09:45 الی 11:15
  سه شنبه   11:30 الی 13:00
28/05/139611:00
16512202یکمبانی جبرمختلط
  سه شنبه   14:00 الی 15:30
  سه شنبه   15:45 الی 17:15
  سه شنبه   17:30 الی 19:00
01/06/139611:00
12345678910...