نام درس:
نوع درس:
جنسیت:
   

کد درسگروهنام درسجنیستروز / ساعت تشکیلتاریخ امتحانساعت امتحان
16252009یکریاضی ۱مختلط
  شنبــــــه   08:30 الی 10:00
  شنبــــــه   10:15 الی 11:45
  شنبــــــه   12:00 الی 13:30
02/06/139511:00
13812002یکریاضی ۲مختلط
  دوشنـــبه   08:30 الی 10:00
  دوشنـــبه   10:15 الی 11:45
  دوشنـــبه   12:00 الی 13:30
30/05/139515:00
16512102یکمبانی آنالیزریاضیمختلط
  چهارشنبه   14:00 الی 15:30
  چهارشنبه   15:45 الی 17:15
  چهارشنبه   17:30 الی 19:00
01/06/139511:00
31920510یکمعادلات دیفرانسیلمختلط
  شنبــــــه   08:30 الی 10:00
  شنبــــــه   10:15 الی 11:45
  شنبــــــه   12:00 الی 13:30
03/06/139511:00
31920510دومعادلات دیفرانسیلمختلط
  یکشنـــبه   08:30 الی 10:00
  یکشنـــبه   10:15 الی 11:45
  یکشنـــبه   12:00 الی 13:30
03/06/139511:00
32220011یکریاضی عمومی ۱مختلط
  دوشنـــبه   08:30 الی 10:00
  دوشنـــبه   10:15 الی 11:45
  دوشنـــبه   12:00 الی 13:30
  دوشنـــبه   14:00 الی 15:30
02/06/139511:00
31920212یکریاضی عمومی ۲مختلط
  یکشنـــبه   08:30 الی 10:00
  یکشنـــبه   10:15 الی 11:45
  یکشنـــبه   12:00 الی 13:30
  یکشنـــبه   14:00 الی 15:45
30/05/139515:00
31920313یکریاضی عمومی ۳مختلط
  سه شنبه   08:30 الی 10:00
  سه شنبه   10:15 الی 11:45
  سه شنبه   12:00 الی 13:30
30/05/139515:00
16512104یکمبانی احتمالمختلط
  سه شنبه   08:30 الی 10:00
  سه شنبه   10:15 الی 11:45
  سه شنبه   12:00 الی 13:30
30/05/139511:00
16512202یکمبانی جبرمختلط
  سه شنبه   14:00 الی 15:30
  سه شنبه   15:45 الی 17:15
  سه شنبه   17:30 الی 19:00
30/05/139509:00
12345678910...